Algemene Voorwaarden

1. ALGEMEEN
1.1 Deze voorwaarden zijn van toepassing op alle aanbiedingen en alle aanvaarde opdrachten tot levering van zaken en diensten door Mango Mobility Services B.V. (hierna: Mango Mobility).
1.2 Partijen kunnen alleen rechtsgeldig afwijken van deze voorwaarden indien en voor zover deze afwijkingen door de directe van Mango Mobility schriftelijk zijn bevestigd.
1.3 Mondelinge toezeggingen door en afspraken met ondergeschikten van opdrachtgever binden Mango Mobility uitsluitend voor zover zij door haar directieschriftelijk zijn bevestigd.
1.4 Onder opdrachtgever wordt in deze algemene voorwaarden verstaan de consument, niet handelende in de uitoefening van een beroep of bedrijf.
1.5 Mango Mobility heeft steeds het recht deze voorwaarden te wijzigen. Een wijziging kan door Mango Mobility ook van toepassing worden verklaard op reeds vóór die wijziging gesloten overeenkomsten, mits deze wijzigingen de aan opdrachtgever op grond van deze voorwaarden toekomende rechten niet beperkt en Mango Mobility de opdrachtgever schriftelijk van de wijziging op de hoogte heeft gesteld.

2. OFFERTES
2.1 Alle aanbiedingen en prijsopgaven in prijslijsten en folders zijn vrijblijvend en gebaseerd op basis van de op het tijdstip van sluiten van de overeenkomst geldende prijzen en specificaties.
2.2 De termijn waarbinnen een aanbieding geldig blijft is 60 dagen. Na het verstrijken van deze termijn kan de opdrachtgever geen rechten meer ontlenen aan de aanbieding.
2.3 Alle door Mango Mobility genoemde prijzen zijn incl. BTW.
2.4 De prijzen in de offertes zijn uitsluitend van toepassing op de daarbij aangegeven hoeveelheden.
2.5 Geringe afwijkingen van de monstermaterialen, proefstukken of de in de catalogi en brochures voorkomende afbeeldingen en/of beschrijvingen, worden voorbehouden. In geval van tussentijdse modelwijzigingen is Mango Mobility gerechtigd het gewijzigde model te leveren.

3. OVEREENKOMST
3.1 De overeenkomst komt tot stand nadat de opdrachtgever een bestelling heeft geplaatst en Mango Mobility deze bestelling schriftelijk, dan wel elektronisch heeft bevestigd. Wijzigingen in de oorspronkelijke opdracht, aangebracht door de opdrachtgever, die hogere kosten veroorzaken, worden bij de opdrachtgever in rekening gebracht.

4. LEVERING EN LEVERINGSTERMIJNEN
4.1 Alle leveringstermijnen worden door Mango Mobility bij benadering opgegeven. Overschrijding van een leveringstermijn levert geen verzuim op, tenzij uitdrukkelijk anders schriftelijk is overeengekomen. Vervroegde aflevering is te allen tijde toegestaan.
4.2 De leveringstermijn bedraagt in geval van een koop op afstand als bedoeld in artikel 11 van deze algemene voorwaarden maximaal 30 kalenderdagen.
4.3 Bij overschrijding van de vermoedelijke levertijd wordt Mango Mobility een nadere termijn gegund om alsnog te leveren. Deze nadere termijn is gelijk aan de oorspronkelijke vermoedelijke levertijd met een maximum van 30 kalenderdagen. Indien ook deze levertijd anders dan door een aan de opdrachtgever toe te rekenen omstandigheid door Mango Mobility is overschreden, is de opdrachtgever bevoegd de overeenkomst te ontbinden indien Mango Mobility na een na verloop van deze levertermijn ontvangen schriftelijke ingebrekestelling niet alsnog binnen 14 dagen aan haar verplichting voldoet.
4.4 Levering vindt steeds plaats tegen de op de dag van de feitelijke levering geldende prijzen. Prijsstijgingen als gevolg van wijzigingen in de fabrieksprijzen en valutakoersen zullen worden doorberekend. De opdrachtgever heeft het recht om tot tien dagen na kennisgeving van de wijziging de overeenkomst kosteloos te ontbinden. Belastingen, accijnzen en overige door de overheid op te leggen heffingen, mogen te allen tijde worden doorberekend, ook indien deze wijziging is ingetreden ná het tot stand komen van de overeenkomst, zonder dat de opdrachtgever het recht heeft de overeenkomst te ontbinden.
4.5 Vanaf het tijdstip dat de zaak is geleverd, komt deze voor rekening en risico van de opdrachtgever. Indien de zaak niet binnen drie dagen nadat aan de opdrachtgever is meegedeeld dat de zaak voor aflevering gereed staat, is afgehaald, komt de zaak vanaf dat tijdstip voor rekening en risico van de opdrachtgever en is Mango Mobility gerechtigd bewaarloon te berekenen conform het binnen Mango Mobility geldende tarief.
4.6 Mango Mobility is gerechtigd, zonder bericht aan of overleg met de opdrachtgever, de opdracht of onderdelen daarvan uit te besteden of te laten verrichten door niet bij hem in dienst zijnde derden, indien dit naar mening van Mango Mobility een goede uitvoering bevordert.
4.7 Indien een opdracht dient te worden bespoedigd op verzoek van opdrachtgever kunnen overwerk en/of ander eventueel extra gemaakte kosten in rekening worden gebracht.
4.8 In geval van beschadiging van goederen welke retour komen, behoudt Mango Mobility zich het recht voor om reparatiekosten c.q. vervangingskosten in rekening te brengen, of in uitzonderlijke gevallen, retourzendingen te weigeren.

5. BETALINGEN 5.1 Tenzij met schriftelijke goedkeuring van de directie van Mango Mobility anders is overeengekomen moet betaling contant geschieden of op een door Mango Mobility aan te wijzen bank-/girorekening bij de aflevering van de zaak of onmiddellijk na het verrichten van de dienst. Bij aankopen of opdrachten op rekening dient de betaling uiterlijk 30 dagen na factuurdatum te zijn ontvangen.